Safety first! – Skills and competencies for youth workers

A projekt címe: Safety first! – Skills and competencies for youth workers
A projekt száma: 2022-1-HU01-KA220-YOU-000087578
Megvalósítás ideje: 2022. szeptember 1 – 2025. augusztus 31.
Támogató program: Erasmus+ KA2
Támogató program linkje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
A projekt célja: A Safety first! projekt ifjúsági munkások szakmai készségeire és ismereteire fókuszál, célja, hogy támpontokat nyújtson az ifjúsági munka során egy fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet kialakításához.

 

Célcsoportja: Ifjúsági munkások
Partnerek: Civil Protection Falchi del Salento  (Olaszország),

Community Development Institute Association (CDI – Észak-macedón Köztársaság),

MOVE to Be You (Ausztria)

Rövid összefoglaló:
Ajánló:
A projekt oldala: Facebook oldal
Letölthető anyagok: A projekt még nem hozott létre letölthető anyagokat

The Safety first! project focuses on the professional skills and knowledge of youth workers providing physically and mentally safe environment for youth.

Youth need to feel and be safe to explore their interests and opinions. Without safety no learning, development can happen (Maslow). Youth workers need to offer physically, emotionally safe environment to develop skills, to socialise with peers and adults, discover their unique identity. Both the knowledge and the sensitivity of youth workers in recognising and dealing with sensitive situations can and have to be improved.

The project wants to support youth workers, youth educators with a framework of various elements to develop their professional competencies. Using those youth workers can make more informed preparations and decisions – thus creating a safer learning environment.

Developing recommendations and a researched and tested training will support the project to get a comprehensive base for the work. The online platform with practical tools and case examples will be available for self-directed learning and supporting the work of youth workers. Sensitising, raising awareness and giving practical tools goes hand in hand in the project.

The consortium is built on the aim to create synergies. Partners are experts and practitioners of an important segment to reach the aim.

Hungarian Association for Expressive Arts and Dance Therapy (IKTE-Hungary), the project leader, provides emotional safety knowledge and practice.

Civil Protection Falchi del Salento (Italy) provides first aid, raising awareness on safety matters knowledge and experience.

Community Development Institute Association (CDI-North Macedonia) provides broad and long experience in youth work, working with at times emotionally difficult topics, groups.

MOVE to Be You – Movement for feeling good (Austria) provides experience and practice working with youth, locally and internationally.

 

Activities of Safety first! project

Research 

The project will search for existing knowledge and realities on the field of each partner’s country. Compare expectations and needs of youth and youth professionals related to the topic. Define core values and topics and the question of responsibility. Incorporate good examples, relevant questions.

Trainings for youth workers on safety

Safety first! will realise a complex training curriculum on safety in youth work. It will be based on different international training courses on mental-emotional safety and on physical safety (1-1 training), on their evaluation and local testing events.

Online platform

The online platform – in 5 languages (German, Italian, Hungarian, Macedonian, and English) – offers a space for self-directed learning on safety in youth work.

It offers information, recommendations, the training curricula on safety measurements, tools, and case studies in user-friendly way. The platform will contain self-assessment of the learner and practical materials, including working with youth with special needs.

Raising awareness

The project results provide youth workers with recommendations based on research, in person trainings run by the consortium and an online platform of a holistic summary on safety and practical tools for use in youth programs.

Safety first! will maintain a 3-month long awareness raising campaign on social media in 5 languages. The results will be also disseminated in an international conference and in local events in every partner countries.

The results of the Safety first! project would contribute directly to the quality of youth work and as it has no previous known and acknowledged examples at EU level, it is absolutely novel and innovative.

A Safety first! projekt ifjúsági munkások szakmai készségeire és ismereteire fókuszál, célja, hogy támpontokat nyújtson az ifjúsági munka során egy fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet kialakításához.   

Ahhoz, hogy a fiatalok nyitottak legyenek és szabadon kifejezhessék érdeklődési körüket és véleményüket, biztonságban kell érezniük magukat. Biztonság nélkül nincsen tanulás, nem történhet fejlődés (Maslow). Az ifjúsági munkásoknak fizikailag és érzelmileg biztonságos környezetet kell kínálniuk a készségek fejlesztéséhez, a társakkal és felnőttekkel való szocializációhoz és egyedi személyiségük felfedezéséhez. Az ifjúsági munkások tudását és érzékenységét a kényes helyzetek felismerésében és kezelésében egyaránt fejleszteni lehet és kell.

A projekt különböző elemekből álló keretrendszerrel kívánja támogatni az ifjúsági munkásokat, ifjúságnevelőket szakmai kompetenciáik fejlesztéséhez. Ezek segítségével megalapozottabbá válhat az előkészítés és a döntéshozás – így biztonságosabb tanulási környezetet teremthetnek.

Ajánlások kidolgozása és egy kutatásokra épülő és tesztelt képzés segíti a projektet, hogy átfogó alapot adjon a munkához. Az online platform gyakorlati eszközökkel és esetpéldákkal elérhető lesz az önálló tanuláshoz és az ifjúsági munkások tevékenységének támogatásához. Az érzékenyítés, a figyelemfelkeltés és a gyakorlati eszközök átadása kéz a kézben jár a projektben.

A konzorcium a partnerek szoros együttműködésére épül. A szervezetek mindegyike a cél eléréséhez fontos különböző területek gyakorló szakértője.

Az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület (IKTE-Magyarország), a projekt vezetője, az érzelmi biztonsággal kapcsolatos ismereteket és gyakorlatot nyújtja.

A Protezione Civile Falchi del Salento (Olaszország) az elsősegélynyújtás, és a biztonsági kérdések tudatosításának szakértője.

A Community Development Institute Association (CDI-Észak-Macedónia) széleskörű és hosszú időre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik az ifjúsági munka területén, olykor érzelmileg nehéz témákkal, csoportokkal dolgozva.

MOVE to Be You – Movement for feeling good (Ausztria) helyi és nemzetközi szinten sokrétű gyakorlattal rendelkezik a fiatalokkal való munkában.

 

A Safety first! projekt tevékenységei

Kutatás

A projekt kutatja az egyes partnerországokban a területen meglévő tudást és jelenlegi helyzetet. Összehasonlítja a fiatalok és az ifjúsági szakemberek elvárásait és igényeit a témával kapcsolatban. Meghatározza az alapvető értékeket és témákat, valamint a felelősség kérdését. Jó példákat, releváns kérdéseket épít be.

Képzések ifjúsági munkásoknak a biztonságról

A Safety first! komplex képzési programot hoz létre a biztonságról az ifjúsági munkában. Ez különböző nemzetközi képzéseken alapul, 1-1 képzés a mentális-érzelmi biztonságról és a fizikai biztonságról, majd ezek értékelésén és helyi tesztelésén keresztül fog kialakulni.

Online platform

Az online platform – 5 nyelven (németül, olaszul, magyarul, macedónul és angolul) – az ifjúsági munka biztonságával kapcsolatos önirányított tanulásra nyújt lehetőséget. Felhasználóbarát módon kínál információkat, ajánlásokat, a biztonsági lépésekkel kapcsolatos képzési programot, eszközöket és esettanulmányokat. A platform tartalmazza a tanuló önértékelését és gyakorlati anyagokat, beleértve a speciális igényű fiatalokkal való munkát is.

A tudatosság növelése

A projekt eredményei az ifjúságsegítők számára a kutatáson alapuló ajánlásokat, a konzorcium által szervezett személyes képzéseket és egy online platformot biztosítanak, amely egy holisztikus összefoglalót tartalmaz a biztonságról és az ifjúsági programokban használható gyakorlati eszközökről.

A Safety first! 3 hónapos figyelemfelkeltő kampányt folytat a közösségi médiában 5 nyelven. Az eredményeket egy nemzetközi konferencián és helyi rendezvényeken is terjesztik minden partnerországban.

A Safety first! Erasmus+ project eredményei közvetlenül hozzájárulnak az ifjúsági munka minőségének javításához, és mivel uniós szinten nincs korábbi ismert és elismert példája, a megközelítés teljesen újszerű és innovatív.

Projekteredményeink:

​Hamarosan közzé tesszük a projekt első eredményeit.

Partnereink

3 nemzetközi partner:

Civil Protection Falchi del Salento  (Olaszország)

Community Development Institute Association (CDI – Észak-macedón Köztársaság)

MOVE to Be You (Ausztria)

Changing lives. Opening minds. Erasmus+

The project is funded by the Erasmus+, the European program for education, training, youth and sport.

www.erasmusplusz.huhttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/.